Pečovatelská služba Jaroměř

  Vnitřní pravidla pro poskytování úkonů pečovatelské služby organizační složkou města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba

 

Základní informace

 • pečovatelská služba (dále PS), je terénní a ambulantní služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, více viz www.psjaromer.cz,
 • je poskytována
  • na základě uzavřené smlouvy
  • v domácnostech uživatelů a ve středisku osobní hygieny PS,
  • denně, v pracovních dnech mezi 7:00 a 19:00, o víkendech a svátcích 10:30 až 19:00 (vždy v předem dohodnutém čase),
  • v rozsahu úkonů základních činností, uvedených v § 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (více informací v aktuální verzi dokumentu Nabídka sociálních služeb organizační složky města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba).
 • okruh osob, jimž je služba poskytována, místní dostupnost a rozsah poskytování sociální služby je v souladu s Rozhodnutím o registraci sociální služby u krajského úřadu Královéhradeckého kraje a se zřizovací listinou.

Jednání s žadatelem o zavedení služby

 • na základě podané žádosti kontaktuje sociální pracovník žadatele a smluví si s ním termín sociálního šetření, které proběhne v domácím prostředí žadatele,
 • před návštěvou sociálního pracovníka je žadatel povinen zajistit bezpečné podmínky pro výkon práce (zajištění domácích zvířat, u kuřáků vyvětrání a nekouření v průběhu šetření apod.),
 • sociální pracovník má právo odmítnout sociální šetření, pakliže jsou objektivní důvody, kdy by mohlo být ohroženo jeho zdraví či život,
 • při šetření se sociální pracovník prokazuje služebním průkazem,
 • šetření mohou být přítomny další osoby dle přání žadatele (rodinný příslušník, přítel, soused…),
 • pokud jednání probíhá s osobou omezenou ve svéprávnosti, je jednání přítomen opatrovník,
 • v rámci šetření zjistí sociální pracovník, co vedlo žadatele k podání žádosti, zjišťuje jeho osobní cíle, požadavky a očekávání,
 • na základě toho pak navrhne, jakým způsobem mu pečovatelská služba může k jejich dosažení pomoci,
 • v případě, že má žadatel nadále o službu zájem a spadá do okruhu osob definovaného Pečovatelskou službou, je připravena Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen „smlouva“), a sestaven Individuální plán (dále jen „IP“),
 • před podpisem smlouvy je žadatel sociálním pracovníkem seznámen s jejím obsahem včetně příloh.

Průběh poskytování sociální služby

 • služba je poskytována v souladu s uzavřenou smlouvou, rozsahem služeb a IP,
 • uživateli je přiřazen klíčový pracovník a zastupující pracovník pro případ nepřítomnosti klíčového pracovníka,
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na střídání (zastupování) pracovníků sociálních službách a negarantuje zajištění průběhu sociální služby pouze jednou pečovatelkou,
 • klíčový pracovník dbá na dodržování IP, iniciativně si všímá potřeb uživatele a společně s uživatelem navrhuje změny IP tak, aby bylo možné co nejvíce směřovat k nastavenému cíli,
 • uživatel se aktivně podílí na naplňování, zhodnocování a aktualizaci IP,
 • navrhované změny jsou konzultovány se sociálním pracovníkem, který může provést úpravu IP,
 • bez ohledu na požadované změny musí sociální pracovník minimálně jednou ročně individuální plán s uživatelem a klíčovým pracovníkem zhodnotit, a případně aktualizovat,
 • služby jsou realizovány dle dohodnutého časového harmonogramu,
 • poslední sociální úkon dne je plánován tak, aby bylo možné jej dokončit před koncem provozní doby PS,
 • ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je harmonogram upraven dle časových možností zkrácené směny, uživatelé jsou upozorněni na omezený režim s nabídkou řešení, přednostně jsou poskytnuty úkony týkající se základních osobních potřeb (hygiena, podání stravy),
 • ve dnech pracovního volna a pracovního klidu proto nejsou standardně poskytovány úkony běžné nákupy a pochůzky (pouze v závažných případech – lékárna), a běžný úklid a údržba domácnosti (pouze při znečištění lůžka, rozlití tekutin na podlaze, apod.),
 • výše uvedený omezený režim platí i při náhlém nedostatku pracovníků v sociálních službách,
 • po dohodě lze čas úkonu upravit (s ohledem na provozní možnosti poskytovatele), na přání uživatele lze úkon kdykoliv neposkytnout,
 • mimořádně lze poskytnout úkon mimo smluvený rozsah služeb a IP (pokud to provozní podmínky dovolí), v opakovaných případech je již nutné sepsat dodatek smlouvy a upravit IP,
 • poskytnuté úkony jsou zaznamenávány prostřednictvím elektronických čteček,
 • uživatel hradí pouze realizované úkony, dle jejich skutečné časové dotace či množství, v souladu s aktuálním dokumentem Výše úhrady za sociální služby poskytované organizační složkou s názvem Pečovatelská služba (dále jen „ceník“),
 • v případě, že uživatel neodebral smluvně sjednaný úkon v dohodnutém rozsahu, bude mu naúčtována částka jako za prvních 5min. realizace úkonu, podle aktuálního ceníku poskytovatele. Výjimkou pro neúčtování nákladů jsou pouze prokazatelné důvody např. hospitalizace. V případě, že klient neodhlásil oběd, je povinen uhradit jak cenu oběda, tak dovážku,
 • pečovatelská služba nezodpovídá za teplotu ani kvalitu jídla,
 • vyúčtování je uživateli doručeno nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly uživateli služby poskytovány,
 • vyúčtování má uživatel právo rozporovat do 5ti kalendářních dnů písemně, jinak je považováno za odsouhlasené bez výhrad,
 • úhradu za služby je uživatel povinen zaplatit nejpozději do 10 dnů od doručení vyúčtování (hotově, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem),
 • uživatelé mají možnost předat pracovníkům PS klíče od svého obydlí,    o čemž je sepsán předávací protokol, způsob a možnosti použití klíčů jsou zaznamenány v IP,
 • v případě ukončení smlouvy s pečovatelskou službou jsou klíče dle vůle uživatele vyjádřené v předávacím protokolu, předány uvedené osobě.

 

Ukončení poskytování služeb

 • uživatel může smlouvu ukončit bez udání důvodu,
 • poskytovatel může smlouvu ukončit, pokud uživatel přestane spadat do okruhu osob, pro něž je sociální služba určena, pokud je uživatel v prodlení s úhradou za poskytované služby déle než měsíc, odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud uživatel po dobu delší než 1 měsíc nevyužívá žádné služby (neplatí pro uživatele hospitalizované), pokud dochází k případům opakovaného neodhlášení služeb (lze předpokládat, že uživatel již službu nepotřebuje), pokud v případě úpravy cen poskytovatele na změnu nepřistoupí, pokud ohrožuje pracovníky poskytovatele či jinak porušuje vnitřní pravidla či podmínky smlouvy,
 • výpověď ze strany poskytovatele musí být v souladu s uzavřenou smlouvou a podána písemně,
 • podrobnosti o možnostech ukončení smlouvy, práva a povinnosti obou smluvních stran a další důležité informace jsou uvedené ve smlouvě.

 

Práva a povinnosti uživatele sociální služby

 • Uživatel má právo:
  • nahlížet do veškeré dokumentace, která je o něm v PS vedena,
  • požadovat změnu IP a rozsahu služeb,
  • zvolit si kontaktní osobu, se kterou je možné o poskytování služby uživateli v případě potřeby komunikovat,
  • vypovědět Smlouvu o poskytování pečovatelské služby bez udání důvodu,
  • stěžovat si na způsob poskytování sociální služby, na činnost pracovníků PS a další záležitosti týkající se poskytování služby,
  • požadovat změnu klíčového pracovníka, pokud to provozní podmínky umožňují,
  • na ochranu osobnosti, osobních údajů a soukromí, v souladu s GDPR
  • na důstojné zacházení, vstřícný, profesionální a empatický přístup,
  • na rovný přístup ke službě – všem uživatelů je služba poskytována ve stejné kvalitě, bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, apod.,
  • odmítnout poskytnutí služby praktikantem či stážistou.
 • Uživatel je povinen:
  • ctít slušné chování k pracovníkům PS (pracovníkům vykat, neužívat vulgární výrazy, neosočovat),
  • vytvořit vhodné podmínky pro poskytnutí sociální služby (uzavření psů, zajištění nezbytných pomůcek – polohovací lůžko, vhodný vozík, sedátko na vanu/do sprchy, madla, přístup k lůžku minimálně ze tří stran, vytvoření dostatečného prostoru kolem lůžka (např. přizpůsobit rozmístění nábytku, zajistit prostor, kam si pracovník může odložit své pracovní věci atd.), zajištění bezvadných spotřebičů používaných v souvislosti s vykonáváním služby, apod.), nekouřit v době realizace péče (případně před poskytováním služeb vyvětrat),
  • informovat pracovníky pečovatelské služby o změně svého zdravotního stavu, a to především v případě infekčního onemocnění, které by mohlo ohrozit jejich zdraví,
  • včas informovat pracovníky pečovatelské služby o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby (změna bydliště, telefonního čísla, oznámení plánované nepřítomnosti uživatele v době smluveného úkonu),
  • platit úhradu za úkony provedené pečovatelskou službou dle platného ceníku,
  • zajistit si pomůcky a prostředky, které budou zapotřebí při poskytování pečovatelské služby, tyto pomůcky obnovovat a udržovat v čistotě nebo zajistit jejich obnovu a čistotu - jedná se zejména o pomůcky potřebné při zajištění chodu domácnosti       a úklidu, a pomůcky potřebné při hygieně (lavor, různobarevné žínky, sedák do vany, protiskluzová podložka apod.).

 


Práva a povinnosti pracovníků PS

 • Pracovníci PS mají právo:
  • odmítnout provedení úkonu, je-li ohrožen jejich život, zdraví nebo průběh výkonu služby,
  • odmítnout požadovanou službu, jež není v souladu s IP,
  • změnit čas poskytnutí péče uživateli v případě nenadálé situace.
 • Pracovníci PS jsou povinni:
  • zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se uživatele, které se dozví v souvislosti s výkonem sociální služby,
  • jednat s uživatelem jako s jedinečnou osobností, respektovat jeho svobodné rozhodnutí a potřeby,
  • vytvářet při své práci takové prostředí, které zajišťuje uživateli důvěru a zachovává jeho lidskou důstojnost,
  • chránit právo uživatele na soukromí, dbát na důvěrnost jeho sdělení
  • poskytovat službu v souladu se standardy kvality sociálních služeb,
  • poskytovat pouze služby, které má PS registrovány (nelze poskytovat zdravotnické úkony (dávkování a podávání léků, převazy a ošetření ran nebo dekubitů, měření tlaku, aplikace inzulínu, injekcí nebo mastí, vykapávání očí,  výživa prostřednictvím PEG apod.),
  • šetrně manipulovat s majetkem a vybavením uživatele (pracovník nezodpovídá za neúmyslné poničení již opotřebovaných věcí).
 • Pracovníci PS nesmí:
  • převzít od uživatele platební kartu a jakkoli s ní manipulovat,
  • pobývat v domácnosti uživatele bez jeho přítomnosti,
  • mít u sebe klíče od bytu uživatele mimo čas realizace úkonu dle IP.

Podávání a vyřizování stížností

 • uživatel (osobně či prostřednictvím zástupce) má právo vyjádřit nespokojenost s poskytováním sociální služby,
 • stížnost lze podat písemně na adresu poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele případně elektronicky na níže uvedené adrese nebo telefonicky na uvedených číslech,
 • pro písemné stížnosti lze využít též schránku přání a připomínek v suterénu sídla Pečovatelské služby, na adrese Josefa Šímy 780, Jaroměř,
 • za stížnost je považováno vyjádření nespokojenosti stěžovatele, kdy je výslovně uvedeno slovo stížnost, nikoli připomínka či námět na změnu nebo možnosti zlepšení,
 • vyřizovány budou všechny stížnosti, včetně anonymních,
 • písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti, obdrží podavatel nejpozději do 30 kalendářních dnů od data jejího podání,
 • anonymní stížnosti jsou vyřizovány ve stejné lhůtě prostřednictvím nástěnky ve vstupní hale domu s pečovatelskou službou, Josefa Šímy 780, Jaroměř,
 • v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se mohou stěžovatelé obrátit přímo ke zřizovateli nebo nezávislé instituci.

 

Řešení nouzových a havarijních situací

 • nestandardní chování, úraz pracovníka poskytovatele
  • kontaktujte vedení pečovatelské služby, případně rychlou záchrannou službu,
 • uživatel neotevírá v čase dohodnutého úkonu
  • nereaguje-li uživatel na opakované zvonění, bouchání, volání ani na případné telefonické vyzvánění, je okamžitě kontaktována kontaktní osoba uživatele, pokud se nepodaří kontakt navázat, je přivolán Hasičský záchranný sbor, který zajistí otevření bytu, přičemž náklady spojené s otevřením bytu jdou k tíži uživatele,
 • není zabezpečen bezpečný vstup, průběh poskytnutí služby
  • pokud uživatel nezabezpečí bezpečný vstup do místa výkonu služby, případně je v jeho průběhu pracovník pečovatelské služby ohrožován, může provedení úkonu odmítnout,
 • nedostatek pracovníků v sociálních službách
  • v případě, kdy v pečovatelské službě nastane náhlý nedostatek pracovníků, je poskytovatel oprávněn omezit rozsah poskytované služby na základní úkony po dobu trvání tohoto nedostatku,
 • narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu
  • poskytování služeb je zabezpečeno v rozsahu, který umožňují aktuální podmínky, minimálně v rozsahu služeb dní pracovního klidu a pracovního volna,
  • primárně jsou poskytovány služby týkající se základních životních potřeb,
  • v předstihu jsou uživatelé informováni o možnosti dočasného umístění v Nemocnici Jaroměř, kde o ně bude postaráno – týká se uživatelů, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat.
  • při souvisejícím nedostatku pohonných hmot jsou zajišťovány služby pouze v sídle PS a jeho blízkém okolí (v dosahu do 15 min pěší chůze).

Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, zajišťované organizační složkou města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba, nahrazují Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, zajišťované organizační složkou města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba ze dne 1. 5. 2017 a jsou platná od 1. 1. 2019.     


Kontakty na Pečovatelskou službu

 

 • všední dny od 6:30 do 15:00
 • pracovníci v sociálních službách          tel.: 491 487 683

(odhlášení, přihlášení služby, oběda, mimořádný úkon),

 • sociální pracovníci tel.:491 487 684, 734 314 290

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 491 813 091, 734 567 667

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(zájem o služby, změny v poskytování služby, zrušení smlouvy),

 • vedoucí                             tel.: 491 816 510, 737 204 180

e-mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(vyúčtování, stížnosti, organizační záležitosti)

 • všední dny 15:00 - 19:00 a dny pracovního klidu od 10:30 - 19:00

733 533 645, 491 487 683

pouze pro odhlášení, přihlášení služby, oběda, mimořádný úkon, v ostatních případech nás kontaktujte ve standardní pracovní době na výše uvedených kontaktech

Další kontakty

 

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Jaroměř

nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř

 • Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová tel.: 491 847 260

vedoucí                               email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Kancelář Veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno

      tel.: 542 542 888

      e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Český helsinský výbor

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

      tel: 220 515 188

      e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Senior telefon - tel.: 800 157 157 - bezplatná linka pro seniory - sociální služba pro pomoc v jakékoli nesnázi funguje 24 hodin denně, 7 dní            v týdnu.

Rychlý kontakt

Město Jaroměř
Pečovatelská služba
Sídlo: J.Šímy 780
551 01 Jaroměř
 
Sociální pracovníce
   ✆ 7:00 - 15:00
Bc. Zdeňka Bartošová 
tel.: 491 487 684
mobil: 734 314 290
 
Mgr. Markéta Schejbalová 
tel.: 491 813 091 
mobil: 734 567 667

Naleznete nás zde

pecovatelska sluzba jaromer
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Unknown
Joomla
OK
Odmítnout